Kaia Manzi - Aerial Photograph
Taken 10 November 2012